Lập di chúc để chia tài sản có cần sự đồng ý của tất cả các con không?

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015, Luật 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 quy định:

Điều 624.  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Như vậy, di chúc là văn bản được lập ra khi một người có tài sản và muốn để tài sản của mình cho người khác sau khi người đó chết. Di chúc thể hiện ý chí của cá nhân nên không phụ thuộc vào người khác.

Đồng thời, về quyền của người lập di chúc quy định tại Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. 

Ngoài ra, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định di chúc hợp pháp như sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Như vậy, khi tiến hành lập di chúc, bố mẹ có toàn quyền định đoạt tài sản của mình mà không phụ thuộc vào con cái của mình. Việc quyết định ai là người được hưởng di sản thừa kế và hưởng phần di sản thừa kế như thế nào hoàn toàn dựa vào ý chí bố mẹ bạn. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào tài sản mà bố mẹ lập di chúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *